RADIO TELE KATOLIK BOSTON
RADIO TELE KATOLIK BOSTON

       Legliz se nou,  Nou se Legliz

                             Mwen kwè

Mwen kwè gen yon sèl Bondye. Se Papa a, li gen tout pouvwa. Li kreye syèl la ak tè a. Li fè tout sa moun wè ak tou sa moun pa wè. Mwen kwè gen yon sèl Granmèt. Se Jézi Kri sèl pitit Bondye a. Limyè a nan limyè a. Bondye tout bon vre. Nan Bondye tout bon vre a li se Pitit, men se pa kreye yo kreye li. Li se menm Bondye ak Papa a. Se pa pouvwa li tout bagay fèt. Se pou tout moun se pou l`vin sove nou, li soti sot nan syèl.

 Se pa pouvwa Lespri Sen an ko li vin fèt nan vant Mari ki vyèj, e li tounen yon moun. Se poutèt nou toujou, yo kloue li sou kwa. Li soufri sou rèy Pons Pilat e yo antere li. Sou twa jou li leve, jan Labib la te di, Li monte nan syèl e li chita adwat Papa a. Li gen pou l`retounen avèk tout pouvwa li pou'l jije ni moun k'ap viv ni moun ki mouri, e li va wa pou tout tan.

  Mwen kwè gen Lespri Sen an. Li se Granmèt e Li bay la vi. Li se Lespri Papa a ansanm ak Pitit la, e li jwenn menm louanj avèk yo. Se li ki tap pale le pwofèt yo tap pale. Mwen kwè gen yon sèl Légliz ki fè yon sel kot fanmi. Li Sen LI la pou tout Moun. Se sou apot yo li bati. Mwen rekonèt gen yon sèl batèm pou padonen peche. M'ap tann tout mo leve. M'ap tann lavi kap vini an.

  PAPA NOU

Papa nou ki nan syèl la , se pou yo respekte NoN ou, se pou volonte ou fèt sou tè TAnkou nan syèl la. Pen nou bezwen chak jou a, banou li jodia. Padonen sa nou fè ou tankou nou padonen moun ki fè nou kichoy. Pa kite nou pran nan pyèj, men deliVRE nou ak sa ki mal.   

                   Mari se pou ou Kontan.

  Mari se pou ou kontan, Granmèt la avèk ou. li beni ou pase tout fi e li beni Jézi Pitit ou fè a. Mari ou Sen ou se Manman Bondye, nou se pechè. Lapriyè pou nou jodia ak lè nou prèt pou mouri. Amen

  MWEN MANDE PADON

  Bondye, mwen mande ou padon pou tout peche mwen fè, paske ouse Bondye, ou se mèt mwen, ou se Papa mwen, e peche a fè ou lapenn. M`ap fè tout sa m`ap kapab ak lagras ou pou m`pa fè peche anko.

  DEVAN BONDYE KI GEN TOUT POUVWA

Devan Bondye ki gen tout pouvwa, devan nou menm toufre`m yo, mwen rekonet mwen fe anpil peche, nan sa mwen panse nan sa mwen di, nan sa mwen fe; mwen rekonet tou mwen pa fe tout sa poum te fe. tout sa se fot mwen. Se pou tet sa mwen mande Mari ki Sen e ki toujou rete vyej, tout zanmi Bondye ki nan syel, epi nou menm tou fre`m yo, Lapriye Bondye Granmet nou an pou mwen.

Your Local News Station:

Radio Tele Katolik Boston
Hyde Park, MA. 02136

 

Audio Now: 605-475-4485

 TUNE-IN RADIO

  F LIKE PAGE

Radio 857-236-1401             Email: RTKBOSTON.COM

 tune in aps      radiotelekatolikboston.com

Office: 857-236-1401 

Or use our contact form.

 

Advertising/ Blogging Opportunities

Learn Television Production filming, editing, lighting, set designing, camera technique 508-521-0897 if you're in the Massachusetts areas

Get Social With Us

Recommend this page on:

Print Print | Sitemap
ldg communications 508-521-0897 © RADIO TELE KATOLIK BOSTON